Attefallshus 30 kvadratmeter

Nya regler för Attefallshus.

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utreda förutsättningar för att utöka byggnadsarean för de idag bygglovsbefriade attefallshusen / komplementbostadshusen från 25 till 30 kvadratmeter. Boverkets uppdrag är att utreda förutsättningarna för att utöka byggnadsarean från 25,0 till 30,0 kvadratmeter för de idag bygglovsbefriade attefallshusen / komplementbostadshusen. I uppdraget ingår att utreda förutsättningarna för en sammanläggning och förenkling av bestämmelserna om bygglovsbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus enligt 9 kap 4 - 4 e § PBL och beakta slutsatser från den breda analysen. Regeringen anser att den nuvarande högsta byggnadsarean om 25,0 kvadratmeter för de bygglovbefriade komplementbostadshusen är alltför begränsande. En utökning till 30,0 kvadratmeter bedömer regeringen gör dessa mer attraktiva att bygga. En sammanläggning och förenkling av de aktuella bestämmelserna anser regeringen ger byggherren ökad frihet, men även kan göra reglerna mer överskådliga och begripliga och därmed lättare att tillämpa. 


Rosenhaga fån Polhus

Enligt regeringens bedömning skulle en utökning av komplementbostadshuset från 25,0 kvadratmeter till 30,0 kvadratmeter byggnadsarea göra att det blir mer attraktivt att uppföra dem. Den nuvarande begränsningen till 25,0 kvadratmeter avser byggnadsarea som beräknas utifrån ytterväggarnas horisontella projektion på marken. Det innebär i praktiken en invändig boarea på omkring 22 kvadratmeter som i princip kan utformas på endast ett sätt med hänsyn till bestämmelser om tillgänglighet och användbarhet; ett separat rum som hygienutrymme och ett rum för alla övriga nödvändiga bostadsfunktioner. En utökning till 30,0 kvadratmeter byggnadsarea innebär att den invändiga boarean blir ca 27 kvadratmeter och att det därmed blir lättare att skapa bättre boendekvaliteter i form av exempelvis alternativa möbleringsmöjligheter. Boverkets bedömning Utökning av lovbefrielse Som framgår i avsnittet ”Analys av Attefallsåtgärder” finns det en hel del brister i den nuvarande regleringen av Attefallsåtgärder. Under förutsättning att de rättsliga bristerna åtgärdas bedömer Boverket att det inte finns några hinder mot att utöka möjligheten att uppföra Attefallshus utan lov till 30,0 kvadratmeter byggnadsarea. 


Adela från Polhus

Om regeringen vill föreslå en sådan utökning, anser Boverket att det bör ske med samma höjdmässiga begränsning som idag, d.v.s. en taknockshöjd som inte överstiger 4,0 meter. Boverket har övervägt om en sådan utökning enbart bör ske för komplementbostadshus, d.v.s. inte för andra lovbefriade komplementbyggnader enligt 9 kap 4 a § PBL. Av förenklingsskäl och för att undvika oönskade styrningseffekter, anser
Sammanläggning När det gäller friggeboden och Attefallshusen skiljer sig reglerna och villkoren för lovbefrielse så mycket åt att en samordning av dem skulle kräva en omfattande reglering. Friggeboden är också så starkt inarbetad i de flestas medvetande att en förändring riskerar att skapa förvirring. Många har dessutom redan uppfört friggebodar om 15 kvadratmeter på sin tomt och skulle då tvingas riva för att kunna bygga ett Attefallshus om 30 kvadratmeter. Mot den bakgrunden anser Boverket att det inte är lämpligt att samordna reglerna och villkoren för att utan lov uppföra Friggebodar och Attefallshus. 

Enligt nuvarande regler får Attefallshus uppföras närmare gränsen än 4,5 meter om de grannar som berörs medger det. Om Attefallshus med en så stor byggnadsarea som 30 kvadratmeter får uppföras utan krav på bygglov är det med hänsyn till de konsekvenser det kan få för bebyggelsemiljön inte självklart att det ska få ske närmare gränsen än 4,5 meter även om grannar medger det. En begränsning skulle dock innebära att det inte blir möjligt att uppföra Attefallshus på en stor andel av landets normalstora villatomter. Dessutom skulle en begränsning av möjligheterna att uppföra Attefallshus som är större än 25 kvadratmeter närmare gränsen än 4,5 meter göra regelsystemet mer komplicerat. Under förutsättning att de rättsliga bristerna i den nuvarande regleringen av Attefallsåtgärder åtgärdas anser Boverket att Attefallshus även fortsättningsvis och på samma villkor som idag ska få uppföras närmare gränsen än 4,5 meter även om de utökas till 30 kvadratmeter.

Polhus tillhandahåller färdiga attefallshus för dig som vill ha ett rymligt boende, exempelvis som sommarstuga eller gästbostad, eller för dig som bara behöver extra boyta. Polhus står också beredda att bygga attefallshus på 30 kvadratmeter så snart lagen tillåter.

>> Se alla produkter från Polhus

 

 

Redaktionen tipsar

  När hösten och vintern närmar sig känns behovet utav ett förrådsutrymme alltid lika påtagligt. För många är vinterhalvåret den del av...
Det är inte bara utseendet och ytan på din villa som blir vacker då du väljer ett stenhus. Du får även en energiförbrukning och total...
Hur kan man ta reda på vilket det bästa sättet att värma upp ett nybyggt fritidshus är? Jo man måste först titta på lite olika faktorer,...

Annonser

Utvalda varumärken

Alla våra fritidshus har året-runt-standard med tjocka välisolerade väggar, 3-glas-fönster samt fullt utrustade kök och badrum.
En stuga i nya stilen med mycket luft och ljus för alla lägen! 15 m2.
Perfekt Attefalls stuga för dig som önskar ett extrarum i trädgården.
Polhus har möjligheternas stuga för dig som vill ha ett rymligt boende, på hela 30 kvm