Produktinformation

Markduk N1
BYGGmax SE
Denna typ av geotextil är avsedd att användas vid plattsättning av marksten samt vid dräneringsarbeten. Den består till 100% av materialet polypropylen som har mycket hög hållfasthet. Duken är även nålfiltad vilket gör att vattenmassor lätt kan passera medan små partiklar hålls tillbaka. Används duken i samband med plattsättningar begränsar den att ogräs växer upp mellan plattorna.<br><h3>Bärighetsklass N1</h3>Beteckningen N1 anger att geotextilen är avsedd för ”normal husgrundsdränering” och de makadamstorlekar som då används.<br><br><b>Det finns fem olika bärighetsklasser på markduk:</b><br>N1: Lämpad för dränering och filtrering av material. Bra vid exempelvis källarrenovering eller under trädgårdsplattor.<br>N2: Lämplig att använda mot material med max 100 mm stenstorlek. Bra vid exempelvis vägbygge och grunder, och har god effekt mot ogräs.<br>N3: Lämplig att använda mot material med max 100-200 mm stenstorlek och har god effekt mot ogräs. Bra vid exempelvis vägbygge.<br>N4: Lämplig att använda mot material med större än 200 mm stenstorlek och har god effekt mot ogräs. Bra vid exempelvis vägbygge.<br>N5: Lämpad för mer krävande projekt.<br><br><h3>Markdukens fördelar</h3>- Förhindrar blandning av jordlager.<br>- Reducerar hjulspår och instabil plattsättning av uppfart och uteplats.<br>- Minskar myrornas framfärd.<br>- Minimerar stopp i avlopp och filtrerar bort även de minsta partiklarna.<br>- Säkerställer vattengenomsläppning.<br>- Fungerar utmärkt i hög PH miljö.<br>- Bra resistens mot syror, alkalier och mikrobiologiska angrepp.<br>- Bildar inga biprodukter vilket gör den ofarlig för miljön.<br>- Textilens egenskaper ändras inte vid olika klimat (frost, fukt och temperaturförändringar)<br><h3>Användningsområden</h3>Geotextil klass N1 används vid dräneringsarbeten av exempelvis husgrund där den separerar det dränerande skiktet av stenkross från de omgärdande jordlagren. På så sätt hindras sand och jord från att ta sig in i det dränerande skiktet och därmed försämra den dränerande effekten. En dränering av denna typ går i korthet ut på följande:<br>- Schakta ut ett dike runtom huset.<br>- Anpassa schaktbottnen så att den lutar för att vattnet ska kunna rinna till en dräneringsbrunn.<br>- Placera ut dräneringsrör som leder från spolbrunnar på schaktbottnens högsta punkt till dräneringsbrunnen på den lägsta punkten.<br>- Koppla samman systemet med kommunens ledning för dagvatten.<br><h3>Dränering av husgrund (grundvatten)</h3>Till att börja med så monteras stuprören ner för att underlätta grävarbetet, finns det växtlighet runt huset måste denna avlägsnas. Med hjälp av grävmaskin grävs sedan ett dike brett nog att stå och jobba i, medför jordmånen risk för ras måste man gräva bredare och med flackare lutning.<br><br>Diket grävs så pass djupt att schaktbottnen hamnar under byggnadens lägsta punkt, det vill säga cirka 15 centimeter under husgrunden. Därefter ska diket anpassas så att en lutning uppstår från denna punkt ner till en dräneringsbrunn på lämpligt ställe intill huset där vattnet samlas upp. Lutningen ska vara en centimeter per två meter. Under denna process görs diket slätt och rent från sten.<br><br>På dikets lägsta punkt monteras sedan dräneringsbrunnen, för att förhindra att den täpps till av sand och skräp ska ett utrymme på minst 70 liter finnas under brunnens utlopp, det vill säga den anslutning som kommer att ligga i linje med schaktbottnen och som dräneringsröret kommer att kopplas till. Utrymmet kallas för ”sandfång” och fungerar som uppsamlingsplats för sand och skräp som råkar komma in i systemet.<br><br>Nästa steg är att placera ut de dräneringsrör som ska leda vattnet till dräneringsbrunnen. För att dessa ska fungera bra ska rören ligga på en matta av geotextil och därefter täckas av ett dränerande lager stenkross som hjälper till att leda vattnet, detta system fungerar endast om stenkrossen är fri från jord eller andra massor av mindre kornstorlek.<br><br>Dukarna av geotextil placeras på schaktbottne
Köp produkten
Pris: 349

Andra kunder tittade också på

Ingen produkter hittades. Försök med andra sökparametre.

Redaktionen tipsar

Regeringens beslut om Komplementbyggnader Ett Attefallshus eller även kallade Komlementbyggnader på tomten som är 25 kvm stort och 4m till...
Efterfrågan på VårgårdaHus har ökat och tanken på att göra en tillbyggnad för att möta framtida behov har funnits ett par år. Det första...
  Drömmen om att bo i ett eget hus finns i nästan alla av oss. Tyvärr finns inte alltid tillräckligt med kunskaper om hur man gör en bra...